Chateau GrandCastle

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky používania týchto stránok

 

Dopredu sa ospravedlňujeme za striktnú formálnosť a neosobný tón právneho jazyka, ktorý tiež nemáme radi, ale z právnych, finančných a poistných dôvodov sme nútení nasledujúce riadky formulovať v strohej právničtine.

Toto je zmluva mezi Vami („Vy“ „čitateľ“ „prezerateľ“) a AVANS s.r.o. / firma prevádzkujúca GrandCastle / („my“ „nás“ „AVANS“), spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na adrese Holubyho 1, 811 03, Bratislava, Slovenská prepublika, email: office@grandcastle.sk , fax +421 2 544 12 271

Všetky podmienky, sťažnosti alebo korešpondencie budú zasielané na vyššie uvedené kontaktné údaje. Za doručenie zodpovedáte Vy.

Táto zmluva upravuje užitie webových stránok na adrese https://grandcastle.sk („webové stránky“) Webové stránky sú definované ako obsah uložený na webových serveroch pod našou kontrolou, všeobecne určený jednotnými lokátormi zdrojov – Uniform Resource Locators („URL“).

Užitím týchto webových stránok (definovaným ako zobrazenie ktorejkoľvek stránky okrem úvodnej) vyjadrujete svoje zrozumenie a súhlas s nasledovnými ustanoveniami:

• Žiadne informácie obsiahnuté na týchto stránkach nezakladajú výzvu k poskytovaniu bezplatných produktov alebo služieb. Podmienky a ustanovenia sa môžu kedykoľvek bez upozornenia zmeniť a sú záväzné iba v prípade formálnej písomnej ponuky zo strany AVANS s.r.o.
• Aj napriek tomu, že sme vyvinuli všetko úsilie k zaistenu maximálnej možnej starostlivosti, presnosti a správnosti, nenesieme žiadnu zodpovednosť, vecnú ani hmotnú, za informácie tu obsiahnuté a ani za Vaše rozhodnutia na základe nich tak jednať. Príležitostne môžeme odkazovať na webové stránky tretích strán. Aj ked sme vo výbere svojich partnerov a spoločníkov veľmi obozretní, nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah ich stránok.
• Aktívne sa usilujeme o udržanie čo najlepšieho prevádzkového stavu našich stránok, nenesieme však žiadnu zodpovednosť za technickú funkciu týchto stránok, a aj keď im venujeme primeranú starostlivosť, nie je možné nás činiť zodpovednými za neúmyselný prenos vírov alebo iného škodlivého materiálu stiahnutého do Vášho počítača. Dôrazne odporúčame, aby ste pre prehliadanie týchto materiálov používali vhodnú technickú platformu a ochranné prostriedky proti takémuto škodlivému obsahu, technicky označovanému ako malware.
• Pokiaľ nie je uvedené inak, vlastní všetky autorské práva k materiálom na týchto stránkach AVANS s.r.o. Bez písomného súhlasu AVANS s.r.o. nie je dovolené obsah týchto stránok sťahovať, používať, pretlačovať alebo inak si prisvojovať.
• Akékoľvek použitie materiálu tretích strán chránených autorským právom z našej strany je neúmyselné a pokiaľ je takéto využitie príslušnými držiteľmi autorských práv zistené, všetky takéto materiály odstránime, avšak bez nároku na akúkoľvek ďaľšiu kompenzáciu.
• Vaše súkromie neberieme na ľahkú váhu. Žiadne informácie, ktoré nám poskytnete, či priamo, alebo sprostredkovane prostredníctvom užitia týchto webových stránok, neposkytneme žiadnej tretej strane, okrem prípadov, kedy je to nevyhnutné pre zaistenie Vami konkrétne vyžiadaných služieb tretích strán vo Vašom zastúpení.

Týmito ustanoveniami sa neriadia podmienky a ustanovenia týkajúce sa využitia našich produktov. Odporúčame Vašej pozornosti konkrétne podmienky, ktoré Vám budú môcť byť predané pri ponuke alebo potvrdení nákupu/rezervácie. V prípade akéhokoľvek konfliktu poskytnutých informácií majú vyššiu právnu platnosť podmienky týkajúce sa Vášho konkrétneho nákupu. Všetky spory sa budú riešiť podľa zákonov Slovenskej republiky.

 

 

Terms and Conditions governing this website

 

We apologize, as we dislike the strict formality and impersonal tone of legal language, however for legal, financial and insurance reasons, we are compelled to state the following in succinct legalese.

This is an agreement between you („you“ „the reader“ „browser“) and AVANS s.r.o., /company running GrandCastle/ („us“ „we“ „GrandCastle“), a company of limited liability based at Holubyho 1, 811 03 Bratislava, Slovak republic, email: office@grandcastle.sk , fax +421 2 544 12 271.

Any comments, complaints or correspondence is to be sent to the above. Guarantee of receipt is your responsibility.

This agreement governs the use of the website https://grandcastle.sk („website“). The website is defined as all content residing on web servers under our control, identified generally by Uniform resource locators („URL“s).

In use of this website (defined as the viewing of any page apart from the opening page) you are deemed to have understood and agreed to the terms following:

• Nothing in this website constitutes an invitation to provide free products or services. Terms and conditions are subject to change at any time without notice and are binding only upon formal written quotation by AVANS s.r.o.
• Although we have tried to be as diligent, accurate and precise as possible, we take no responsibility or liability for information presented herein and your choice to act upon it.
• On occasion we may link to select third party websites. Although we are careful in our choice of partners and associates, we take no responsibility for the content of their sites.
• We actively seek to maintain the excellent operability of our site, however we take no responsibility for the technical performance of this website, and although we take reasonable care, we cannot be held liable for inadvertent transmission of viruses or other harmful material downloaded to your computer. We strongly advise that you have the correct technical platform for viewing this material and protection against such ‚malware‘.
• All material on this site is copyrighted AVANS s.r.o. except where noted. Any content from this site may not be downloaded, used, reprinted or otherwise appropriated without written permission from AVANS s.r.o.
• Any use of third party copyrighted material by ourselves is inadvertent and if identified by relevant copyright holders, we shall remove any such materials immediately, but without further compensation.
• We take your privacy seriously. We will not pass on any information you provide to us either explicitly or implicitly through the use of this web site to any third party except as strictly necessary to arrange third party service specifically requested on your behalf.

These terms do not govern the terms and conditions regarding the use of our products. Your attention is drawn to the specific terms provided to you upon quotation or confirmation of purchase/booking. In the event of any conflicting information, the terms for your specific purchase shall override anything herein. Should any dispute arise, prevailing law of the Slovak Republic shall be applied.